Categorieën

Algemene voorwaarden Koop op afstand

Algemene voorwaarden Koop op afstand

 Gegevens ondernemer:

Naam: Autocentrum Gennep Bv
Adres: Heijenseweg 55
Telefoonnummer: 0485-511166
Emailadres:info@autocentrumgennep.nl

KvK-nummer:12026204
BTW nummer:nl806951084b01

Artikel 1: Definities

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3: Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Aangezien de ondernemer gebruikte auto’s verkoopt welke ook in de showroom worden aangeboden bestaat er een kans dat het voertuig gedurende uw bestelproces is verkocht. Indien dit het geval is bericht de ondernemer u hierover per ommegaande.

De ondernemer verkoopt enkel haar producten via het online bestelproces aan consumenten woonachtig in Nederland.

Artikel 4: De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 (het aanbod), tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5: Herroepingsrecht

bij producten

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in artikel 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen

 naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in artikel 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 6: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals hierboven omschreven.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

De consument is verplicht bij het gebruik van het voertuig tijdens bedenktijd:
Zorgvuldig om te gaan met het voertuig
Alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet en regelgeving na te leven
Het voertuig na gebruik af te sluiten en alle aanwezige beveiliging te gebruiken
Een storing, gebrek of ander probleem met het voertuig direct aan ondernemer te melden
Voor het voertuig een verzekering te hebben afgesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Het is de consument gedurende de bedenktijd in ieder geval niet toegestaan om:
Meer dan 150 kilometer met het voertuig te rijden
Iets aan het voertuig te verwijderen
Iets aan het voertuig toe te voegen
Iets aan het voertuig te veranderen (behalve de kilometerstand met een maximum van 150 kilometer)
Het voertuig buiten Nederland te gebruiken
Het voertuig te gebruiken terwijl een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen is;
Meer passagiers te vervoeren dan de passagierscapaciteit;
De verkeerde brandstof te gebruiken;
Het voertuig te gebruiken voor motorsport doeleinden, bijvoorbeeld door het deelnemen aan een race of wedstrijd (legaal of illegaal);
M
et het voertuig deel te nemen aan voertuigtests of veiligheidstrainingen;
H
et voertuig te gebruiken voor commercieel personenvervoer;
H
et voertuig te verhuren en/of onder te verhuren aan derden;
H
et voertuig te gebruiken op off road wegen;

o    het voertuig te gebruiken voor rijopleiding(en);

o    het voertuig te gebruiken voor het uitvoeren van een misdaad of enige illegale activiteit;

o    het voertuig te gebruiken voor het vervoeren van giftige, brandbare of anderszins gevaarlijke stoffen;

o    het voertuig te zwaar beladen (zoals bepaald door de fabrikant);

o    het voertuig te laten gebruiken buiten de directe familiekring; en
 het voertuig op enige andere onzorgvuldige, onvoorzichtige, onachtzame of onrechtmatige wijze te gebruiken;
het voertuig een dier te vervoeren;
het voertuig te eten of te drinken. 

Artikel 7: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in hierboven bedoelde melding, zendt of brengt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Indien de cunsument in strijd handelt met een van de andere bepalingen van artikel 6 van deze algemene voorwaarden, dan is de consument jegens ondernemer aansprakelijk voor de waardevermindering van de occasion veroorzaakt door dat handelen.

Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een derde gerenommeerd expertisebureau,  aan de hand van een waardebepaling van het voertuig ten opzichte van de verkoopprijs nadat de ondernemer het voertuig retour heeft ontvangen.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het voertuig als de ondernemer niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

Artikel 8: Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt en het product retour is ontvangen. Kosten voor retournering zijn voor de consument.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9: Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

De consument heeft geen recht van ontbinding bij een koop betreffende een levering van volgens specificaties van consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

Artikel 10: De prijs

De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij het aanbod expliciet niet op consumenten is gericht, in welk geval dit duidelijk zal zijn aangegeven.

Artikel 11: Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt tenzij anders is overeengekomen.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

De consument is gehouden om binnen een maand na het sluiten van de overeenkomst het voertuig in ontvangst te nemen. Indien deze termijn door handelen van de consument niet gehaald wordt staat het de ondernemer vrij de overeenkomst te ontbinden nadat de consument eerst eenmaal schriftelijk is aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn deugdelijk na te komen.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

U bent gehouden om vanaf het moment van feitelijke aflevering van de occasion een verzekering te hebben afgesloten voor de occasion die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Indien de auto niet is verzekerd is het niet toegestaan de auto te proefrijden.

Artikel 12: Betaling en tenaamstelling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan middels een betaling voorafgaand de aflevering van het voertuig en voordat het voertuig ten name van consument wordt gesteld. Ondernemer verzorgd consument een factuur met daarbij behorende betalingsinformatie. Dit dient per digitale transactie ofwel per overboeking voldaan te worden.

Na ontvangst van de betaling wordt het kenteken van het voertuig op uw naam gesteld, nadat de consument zich middels een geldig identiteitsbewijs hebt gelegitimeerd.

Artikel 13: Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14: Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Additionele service

Bij aanschaf via online bestelling is het vanuit de ondernemer mogelijk dat de consument additionele services aangeboden krijgt. Deze zijn niet overdraagbaar bij wederverkoop van het voertuig. Bij wederverkoop vervallen alle rechten omtrent deze services. De additionele services zijn altijd kenteken- en persoonsgebonden en kan dus niet gebruikt worden door derden en/of voor een ander voertuig.